ตารางกิจกรรมธนาคารขยะชุมชนป้อมหก

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลนครหาดใหญ่
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : กิจกรรมธนาคารขยะชุมชนป้อมหก
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : -
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลนครหาดใหญ่
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลนครหาดใหญ่
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลนครหาดใหญ่
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางสาวคณิชญา ผอมเอียด
โทรศัพท์ : 0897389943