ตารางตลาดนัดรีไซเคิล

ปีโครงการ : 2560
ชื่อ อปท. : เทศบาลตําบลสบปราบ
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : ตลาดนัดรีไซเคิล
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : -
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตําบลสบปราบ
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตําบลสบปราบ
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตําบลสบปราบ
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางสาวกาญจนา ชัยมูล
โทรศัพท์ : 054-296224
ภาพถ่าย :