ตารางโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาลตําบลปลายพระยา

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตําบลปลายพระยา
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาลตําบลปลายพระยา
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : เป็นฐานศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกขยะ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะนําขยะที่คัดแยกมาขายกับธนาคารขยะเทศบาล ซึ่งสร้างมูลค่า สร้างรายได้
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตําบลปลายพระยา
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตําบลปลายพระยา
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตําบลปลายพระยา
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางอมิตา เพชรทอง
โทรศัพท์ : 075-678141 ต่อ 111
ภาพถ่าย :

ตารางโครงการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมักระบบเติมอากาศ เทศบาลตําบลปลายพระยา

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตําบลปลายพระยา
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมสร้างมูลค่าจากขยะมูลฝอย
ชื่อกิจกรรม โครงการ : โครงการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมักระบบเติมอากาศ เทศบาลตําบลปลายพระยา
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : เป็นฐานศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกขยะ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะ นําขยะเหลือใช้จากครัวเรือน เช่น เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร นํามาหมักเป็นนํ้าหมักชีวภาพ เพื่อนําไปราดคูระบายนํ้า ฉัดพ่นไล่แมลง ดับกลิ่น และนําวัชพืชต่างๆ ทําเป็นปุ๋ยหมักระบบเติมอากาศ สามารถนํามาใช้ในการปรับปรุงบํารุงดินปลูกให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตําบลปลายพระยา
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมสร้างมูลค่าจากขยะมูลฝอย
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตําบลปลายพระยา
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตําบลปลายพระยา
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางอมิตา เพชรทอง
โทรศัพท์ : 075-678141 ต่อ 111
ภาพถ่าย :