ตารางโรงเรียนปลอดขยะด้วย 3R ประชารัฐ

ปีโครงการ : 2559
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : โรงเรียนปลอดขยะด้วย 3R ประชารัฐ
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : หอประชุมโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนใรเขตเทศบาลทั้งหมด
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
โทรศัพท์ : -