ตารางกิจกรรมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชนทุ่งสีทอง หมู่ที่ 4 ตําบลแหลมสัก อําเภอ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลแหลมสัก
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : กิจกรรมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชนทุ่งสีทอง หมู่ที่ 4 ตําบลแหลมสัก อําเภอ่าวลึก จังหวัดกระบี่
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : เทศบาลตําบลแหลมสักได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจําปีงบประมาณ 2559-2560 ซึ่งมีกิจกรรมการคัดแยกขยะ ทั้ง4ประเภท โดย 1 ในกิจกรรมหลักของโครงการ ได้แก่กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชนทุ่งสีทอง
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : ชุมชนทุ่งสีทอง หมู่ที่ 4 ตําบลแหลมสัก อําเภอ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตําบลแหลมสัก
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : ชุมชนทุ่งสีทอง หมู่ที่ 4 ตําบลแหลมสัก อําเภอ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางสาว สุดารัตน์ บุญนารี
โทรศัพท์ : 098-0160261
ภาพถ่าย :