ตารางโครงการแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะและนํากลับมาใช้

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลเขาพนม
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : โครงการแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะและนํากลับมาใช้
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : จะมีการรณรงค์ให้ประชาชนมีการแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง ซึ่งหากมีการแยกขยะแล้วไม่ได้นําขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ ให้นํามาบริจาคกองทุนขยะเพื่อการกุศล
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตําบลเขาพนม
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตําบลเขาพนม
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตําบลเขาพนม
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นาย พรณรงค์ หอกุล
โทรศัพท์ : 081-9180513