ตารางตลาสดนัดรีไซเคิล , ขยะพิษแลกแต้ม

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลลำทับ
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : ตลาสดนัดรีไซเคิล , ขยะพิษแลกแต้ม
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : เป็นกิจกรรมด้านการลดปริมาณขยะ โดยการจัดตลาดนัดรับซื้อขยะรีไซเคิล(เดือนละครั้ง) และจัดกิจกรรมนำขยะพิษมาแลกแต้มโดยให้พนักงานนำขยะพิษมารวบรวมเก็บไว้ที่เทศบาลและให้เก็บแต้มสะสม สรุปแต้มให้ปีละครั้ง
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลลำทับ
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลลำทับ
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลลำทับ
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางสาวจิรพร ไชยสุข
โทรศัพท์ : 086-5918518
ภาพถ่าย :