ตารางโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมกำจัดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เป็นโครงการที่เทศบาลตําบลคลองท่อมใต้จัดทําขึ้นภายใต้กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(4) แห่งพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย ให้มีการคัดแยกและสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องนําไปกําจัดลงได้
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตําบลคลองท่อมใต้
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมกําจัดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตําบลคลองท่อมใต้
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตําบลคลองท่อมใต้
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางสาวพีรยา หลังนุ้ย
โทรศัพท์ : 091-8219774
ภาพถ่าย :