ตารางกิจกรรมลดขยะในครัวเรือน

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลคลองพน
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : กิจกรรมลดขยะในครัวเรือน
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง คือ มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลคลองพน
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลคลองพน
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลคลองพน
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : สุวณี กิจวิจิตร
โทรศัพท์ : 089-8671219