ตารางธนาคารขยะชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลทรายขาว
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมกำจัดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : ธนาคารขยะชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : การจัดเก็บขยะแบบ Recycle
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมกําจัดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตําบลทรายขาว
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นาย เวียง จิงู
โทรศัพท์ : 087-2655112