ตารางโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นตอ

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นตอ
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ  โดยการคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ชุมชน ของตนเองได้
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางสาวธิติวรรณ นิรนทร
โทรศัพท์ : 082-8122009
ภาพถ่าย :