ตารางโครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลเมืองกระบี่
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : โครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสถานศึกษา สร้างความเข้มแข็ง มีศักยภาพพึ่งพาตนเองได้และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างยั่งยืน
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลเมืองกระบี่
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลเมืองกระบี่
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลเมืองกระบี่
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นายกิตพันธุ์ ช่วยบุญชู
โทรศัพท์ : 075-620201 ต่อ 134