ข้อมูลปี พ.ศ.: 2559
ชื่อสถานที่. : สถานที่กําจัดขยะของเอกชน
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราป จ.ลําปาง
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : เอกชน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 2
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 10
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 4
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.: