ข้อมูลปี พ.ศ.: 2550
ชื่อสถานที่. : สถานที่กําจัดขยะเทศบาลตําบลบ้านทรายขาว
ที่ตั้ง : บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 4
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 0.2
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 3
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.: