ข้อมูลปี พ.ศ.: 2557
ชื่อสถานที่. : สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเอกชน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปลายพระยาเข้าใช้บริการ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฏร์ธานี
พิกัด UTM X : 548774
พิกัด UTM Y : 982812
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : เอกชน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 1
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 17
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 0
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.: