ขยะพิษ

??????ขยะพิษ??????โดย 
- รองศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
รองคณบดี (ยุทธศาสตร์นวัตกรรม)
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
- รัฐพล เจียวิริยะบุญญา
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

หมวดหมู่: ขยะที่เป็นพิษ