ข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชูโมเดลจิตอาสาแยกขยะปั้นผู้นำสิ่งแวดล้อม

นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อขยายผลการจัดการขยะที่ต้นทางให้เกิดประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใช้โมเดลจิตอาสาคัดแยกขยะเป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ควบคู่กับการประยุกต์ใช้กิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ว่าสส.ได้รับมอบให้ขยายผลการดำเนินงานด้านจิตอาสาการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรและขยายเครือข่ายจิตอาสาการจัดการขยะที่ต้นทาง ให้ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดโดยใช้โมเดลจิตอาสาคัดแยกขยะ หรือ ?สนามหลวงโมเดล : ทำดีเพื่อพ่อจิตอาสาคัดแยกขยะ? เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดขยายผลจิตอาสาการจัดการขยะที่ต้นทาง

รองอธิบดี สส.กล่าวต่อว่า แต่ละปีคนไทยทิ้งขยะรวมกันกว่า 27 ล้านตัน ซึ่งจากข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย พบว่าปริมาณขยะในไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้ว่าการจัดการขยะมูลฝอยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังพบว่ามีขยะพลาสติกเพียง 5 แสนตันจาก 2 ล้านตันที่ถูกนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และมีขยะที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องอีกกว่าร้อยละ 27 รวมทั้งยังมีการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ทำให้ขยะจากบกปะปนลงสู่ทะเล.

หมวดหมู่ : ขยะ