ลำดับที่ ชื่อ อปท. ตำบล อำเภอ จังหวัด จำนวนประชากร (คน) จำนวนครัวเรือน (ครัวเรื่อน) ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/วัน) ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย แผนที่ (GIS Onepage)
1 เทศบาลตระการพืชผล ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 8,576 3,166 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
2 เทศบาลตำบลกรับใหญ่ กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 12,901 3,557 44.00 มี มี มี
3 เทศบาลตำบลกะเปอรื กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 1,760 581 3.00 มี มี มี
4 เทศบาลตำบลกันตวจระมวล กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร์ 5,709 1,534 42.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
5 เทศบาลตำบลกุดชมพัฒนา กุดชุม กุดชุม ยโสธร 4,957 2,080 9.00 มี มี มี
6 เทศบาลตำบลกู่แก้ว บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี 5,577 1,725 57.00 มี มี มี
7 เทศบาลตำบลเกาะคา ศาลา เกาะคา ลำปาง 0 0 0.00 มี มี มี
8 เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ 1,186 485 0.00 มี มี มี
9 เทศบาลตำบลขุนหาญ สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 11,533 3,391 7.00 มี มี มี
10 เทศบาลตำบลเขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 6,125 2,320 7.00 มี มี มี
11 เทศบาลตำบลเขาแก้ว เขาแก้ว เชียงคาน เลย 7,826 2,070 7.00 มี มี มี
12 เทศบาลตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 3,657 1,554 3.00 มี ไม่มี มี
13 เทศบาลตำบลเขาพนม เขาพนม เขาพนม กระบี่ 5,515 2,327 7.00 ไม่มี มี มี
14 เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ 3 1 12.00 ไม่มี มี มี
15 เทศบาลตำบลคลองพน คลองพน คลองท่อม กระบี่ 0 0 7.00 มี ไม่มี มี
16 เทศบาลตำบลควนเนียง รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 4,202 1,934 3.00 มี มี มี
17 เทศบาลตำบลควนศรี ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 4,397 1,649 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
18 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 7,801 2,905 43,224.00 มี มี มี
19 เทศบาลตำบลชะมาย ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0 0 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
20 เทศบาลตำบลเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย 5,391 2,682 9.00 มี มี มี
21 เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย 0 0 0.00 มี มี มี
22 เทศบาลตำบลดอนยายหอม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม 0 0 0.00 มี มี มี
23 เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 4,091 2,061 0.00 มี มี มี
24 เทศบาลตำบลตะกาง ตะกาง เมืองตราด ตราด 2,593 1,260 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
25 เทศบาลตำบลทรายขาว ทรายขาว คลองท่อม กระบี่ 10,868 3,535 5.00 ไม่มี มี มี
26 เทศบาลตำบลท่ายาง ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 0 0 0.00 มี มี มี
27 เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 2 1 5.00 มี มี มี
28 เทศบาลตำบลท่าศาลา ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 6 5 10.00 มี ไม่มี ไม่มี
29 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง 0 0 0.00 มี มี มี
30 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0 0 0.00 มี มี มี
31 เทศบาลตำบลทุ่งฝน ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 0 0 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
32 เทศบาลตำบลทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0 0 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
33 เทศบาลตำบลธารเกษม ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี 0 0 0.00 มี มี มี
34 เทศบาลตำบลนางัว นางัว น้ำโสม อุดรธานี 9 3 10.00 มี มี มี
35 เทศบาลตำบลนาใน นาใน พรรณานิคม สกลนคร 5,179 1,117 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
36 เทศบาลตำบลนาม่อง นาม่อง กุดบาก สกลนคร 8,477 1,781 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
37 เทศบาลตำบลนาอ้อ นาอ้อ เมืองเลย เลย 6,228 1,446 3.00 มี มี มี
38 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง 0 0 0.00 มี มี มี
39 เทศบาลตำบลน้ำปลีก น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 3,924 1,169 2.00 มี มี มี
40 เทศบาลตำบลน้ำพอง น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 5,335 2,369 4.00 มี มี มี
41 เทศบาลตำบลโนนหวาย โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 3,465 816 17.00 มี ไม่มี มี
42 เทศบาลตำบลบางขลัง เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย 4,833 1,769 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
43 เทศบาลตำบลบางศรีเมือง บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 0 0 0.00 มี มี มี
44 เทศบาลตำบลบ้านคลอง บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 13,341 5,813 10.00 มี ไม่มี มี
45 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 0 0 0.00 มี มี มี
46 เทศบาลตำบลบ้านแฮด บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น 6,735 7,012 3.00 มี มี มี
47 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงโขงหลง หนองคาย 9 3 5.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
48 เทศบาลตำบลปัถวี มะขาม มะขาม จันทบุรี 7,518 3,115 2.00 ไม่มี ไม่มี มี
49 เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นาครัว แม่ทะ ลำปาง 8,246 2,876 7.00 มี มี มี
50 เทศบาลตำบลป่าสัก ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน 13,802 6,580 5.00 มี ไม่มี มี
51 เทศบาลตำบลพรเจริญ พรเจริญ พรเจริญ หนองคาย 10,311 2,054 10.00 มี มี มี
52 เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี 4,930 1,712 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
53 เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม 10,536 3,818 14.00 มี มี มี
54 เทศบาลตำบลเมืองปาน เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 5,342 1,936 1.00 ไม่มี มี มี
55 เทศบาลตำบลเมืองพาน เมืองพาน พาน เชียงราย 3,447 6,689 5.00 มี ไม่มี มี
56 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 3 1 3.00 มี มี มี
57 เทศบาลตำบลแม่ทะ แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง 0 0 0.00 มี มี มี
58 เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง หางดง หางดง เชียงใหม่ 0 0 0.00 มี มี มี
59 เทศบาลตำบลแม่เมาะ แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง 0 0 0.00 มี มี มี
60 เทศบาลตำบลแม่แรง แม่แรง ป่าซาง ลำพูน 7,343 2,782 7.00 มี มี มี
61 เทศบาลตำบลลานกระบือ โนนพลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 4,349 2,392 8.00 มี มี มี
62 เทศบาลตำบลลำทับ ลำทับ ลำทับ กระบี่ 4,252 2,184 7.00 มี มี มี
63 เทศบาลตำบลวังกรด บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร 0 0 0.00 มี มี มี
64 เทศบาลตำบลวังสะพุง วังสะพุง วังสะพุง เลย 10,150 4,365 6.00 มี มี มี
65 เทศบาลตำบลวาใหญ่ วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร 10,467 2,197 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
66 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 4,819 2,630 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
67 เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 0 0 0.00 มี มี มี
68 เทศบาลตำบลสรรพยา สรรพยา สรรพยา ชัยนาท 0 0 0.00 มี มี มี
69 เทศบาลตำบลสระยายโสม สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี 2 1 1.00 มี มี มี
70 เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 5,214 2,308 5.00 มี ไม่มี มี
71 เทศบาลตำบลสักผักหวาน สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 15,213 9,360 8.00 มี ไม่มี มี
72 เทศบาลตำบลสังคม สังคม สังคม หนองคาย 3,382 1,313 2.00 ไม่มี มี มี
73 เทศบาลตำบลสันกำแพง สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 0 0 0.00 มี มี มี
74 เทศบาลตำบลสามง่าม สามง่าม ดอนตูม นครปฐม 0 0 0.00 มี มี มี
75 เทศบาลตำบลหนองควาย หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 0 0 0.00 มี มี มี
76 เทศบาลตำบลหนองฉาง หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี 0 0 0.00 มี มี มี
77 เทศบาลตำบลหนองแดง หนองแดง แม่จริม น่าน 0 0 0.00 มี มี มี
78 เทศบาลตำบลหนองบัวแดง หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 9,301 3,460 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
79 เทศบาลตำบลหลวงใต้ หลวงใต้ งาว ลำปาง 5,323 2,243 3.00 มี มี มี
80 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 0 0 0.00 มี มี มี
81 เทศบาลตำบลหาดคำ หาดคำ เมืองหนองคาย หนองคาย 8,704 2,671 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
82 เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 6,284 3,012 3.00 มี มี มี
83 เทศบาลตำบลแหลมสัก แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ 4 1 2.00 ไม่มี มี มี
84 เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่ 5,683 2,618 6.00 ไม่มี มี มี
85 เทศบาลตำบลอิสาณ อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 19,367 10,510 36.00 มี มี มี
86 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน 13,289 5,159 6.00 มี มี มี
87 เทศบาลตำลลสิเกา บ่อหิน สิเกา ตรัง 7,362 2,453 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
88 เทศบาลตําบลกําแพงเพชร กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 14,177 3,145 19.00 มี มี มี
89 เทศบาลตําบลปลายพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 6 2 6.00 มี ไม่มี มี
90 เทศบาลตําบลสบปราบ สบปราบ สบปราบ ลำปาง 5 2 4.00 มี มี มี
91 เทศบาลนครเกาะสมุย อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 65,690 48,932 200.00 มี มี มี
92 เทศบาลนครพิษณุโลก ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 0 0 0.00 มี มี มี
93 เทศบาลนครหาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 158 66 200.00 มี มี มี
94 เทศบาลนครอุดรธานี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 131,523 58,716 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
95 เทศบาลนครอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 85,557 17,973 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
96 เทศบาลเมืองกระบี่ อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ 31 16 48.00 มี มี มี
97 เทศบาลเมืองขุขันธ์ ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 4,660 1,425 15.00 มี มี มี
98 เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 0 0 0.00 มี มี มี
99 เทศบาลเมืองบ้านฉาง บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 29,975 19,284 35.00 มี มี มี
100 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 28,114 12,305 50.00 มี มี มี
101 เทศบาลเมืองแพร่ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 15,551 8,648 32.00 มี ไม่มี มี
102 เทศบาลเมืองมาบตาพุด ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 64,110 51,054 117.00 มี ไม่มี มี
103 เทศบาลเมืองแม่โจ้ หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 0 0 0.00 มี มี มี
104 เทศบาลเมืองลำพูน มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 12,196 7,050 16.00 มี ไม่มี ไม่มี
105 เทศบาลเมืองสุรินทร์ ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 18,296 16,706 40.00 มี มี มี
106 เทศบาลเมืองหนองสำโรง หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 28,398 13,551 20.00 มี มี มี
107 องค์การบริหารส่งวนตำบลพังเคน พังเคน นาตาล อุบลราชธานี 11 3 5.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
108 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ศาลา เกาะคา ลำปาง 0 0 412.00 มี มี มี
109 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ 8 2,152 1.00 มี ไม่มี มี
110 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 10,956 3,042 3.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
111 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เขาดิน เขาพนม กระบี่ 8,774 3,163 9.00 มี มี มี
112 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่ 9,266 3,224 8.00 มี ไม่มี มี
113 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ 9,287 3,403 8.00 มี ไม่มี มี
114 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ 0 0 0.00 ไม่มี ไม่มี มี
115 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง คลองยาง เกาะลันตา กระบี่ 6,800 1,623 5.00 มี มี มี
116 องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ควนเมา รัษฎา ตรัง 7,024 2,681 5.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
117 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง ช่อง นาโยง ตรัง 4,687 1,324 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
118 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่ 0 0 0.00 ไม่มี ไม่มี มี
119 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 5,909 1,803 3.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
120 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 18,506 8,336 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
121 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง 0 0 0.00 มี มี มี
122 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง 0 0 0.00 มี มี มี
123 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง นาโป่ง เถิน ลำปาง 0 0 0.00 มี มี มี
124 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่ 4,954 1,812 4.00 มี มี มี
125 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 10,337 3,176 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
126 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง บ้านกลาง อ่าวลึก กระบี่ 5,043 1,629 4.00 มี มี มี
127 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 3,447 6,689 1.00 ไม่มี ไม่มี มี
128 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี 0 0 0.00 มี มี มี
129 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 0 0 0.00 มี มี มี
130 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ 5 1 6.00 มี มี มี
131 องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต เขาสมิง เขาสมิง ตราด 6,097 2,793 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
132 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน พุคำจาน พระพุทธบาท สระบุรี 0 0 0.00 มี มี มี
133 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี 0 0 0.00 มี มี มี
134 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เมืองพาน พาน เชียงราย 10,649 4,846 1.00 มี มี มี
135 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 0 0 0.00 มี มี มี
136 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา 6,185 2,348 5.00 ไม่มี ไม่มี มี
137 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 8,788 2,129 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
138 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ วังใหญ่ ศรีสำโรง สุโขทัย 0 0 0.00 มี มี มี
139 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0 0 0.00 มี มี มี
140 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 12,522 4,225 42.00 มี มี มี
141 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์ หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 5,442 1,443 2.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
142 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 9,391 2,873 6.00 มี มี มี
143 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร 3 1 600.00 มี มี มี
144 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่ 5,761 2,825 8.00 มี มี มี
145 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง นาสะแบง ศรีวิไล หนองคาย 6,335 1,909 0.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
146 องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็ด เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 17,876 5,960 60.00 มี ไม่มี มี
147 อบต.กกสะทอน กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 7,991 2,527 2.00 ไม่มี มี ไม่มี
148 อบต.ชัยพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 6,811 2,360 3.00 มี มี มี
149 อบต.เชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย 0 0 0.00 มี มี มี
150 อบต.ท่าลี่ ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 0 0 0.00 มี มี มี
151 อบต.ปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0 0 0.00 มี มี มี
152 อบต.ปวนพุ ปวนพุ หนองหิน เลย 10,084 2,639 5.00 มี มี มี
153 อบต.แสงภา แสงภา นาแห้ว เลย 1,843 584 1.00 มี มี มี
154 อบต.หนองบัว หนองบัว นิคมน้ำอูน สกลนคร 1,788 492 1.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
155 อบต.อาฮี อาฮี ท่าลี่ เลย 0 0 0.00 มี มี มี
ชื่อ อปท. ตำบล อำเภอ จังหวัด จำนวนประชากร (คน) จำนวนครัวเรือน (ครัวเรื่อน) ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/วัน) ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย แผนที่ (GIS Onepage)ลำดับที่ ข้อมูลปี พ.ศ. ชื่อสถานที่กำจัด ที่อยู่สถานที่กำจัด ชื่อ อปท. ขนาดพื้นที่ (ไร่) ระยะห่างจาก อปท. (กิโลเมตร) ระบบกำจัดขยะ ขยะเข้าระบบเฉลี่ย วันที่สำรวจ (ว/ด/ป) ดูรายงาน
1 2540 ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ 251.00 11.00 ฝังกลบทุกวัน 50.00 06/06/2561
2 2538 บ่อขยะเทศบาลตําบลเขาพนม หมู่ที่ 8 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ เทศบาลตำบลเขาพนม 29.00 4.00 ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว 7.00 06/06/2561
3 2557 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเอกชน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปลายพระยาเข้าใช้บริการ หมู่ที่ 4 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฏร์ธานี เทศบาลตําบลปลายพระยา 1.00 17.00 ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว 0.00 06/06/2561
4 2535 บ่อขยะมูลฝอย เทศบาลตําอ่าวลึก หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ 4.00 4.00 เทกอง 6.00 06/06/2561
5 2536 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลแหลมสัก ซ.ไสโต๊ะดํา หมู่ที่ 3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เทศบาลตำบลแหลมสัก 5.00 5.00 ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว 2.50 06/06/2561
6 2550 สถานที่กําจัดขยะเทศบาลตําบลบ้านทรายขาว บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว 4.00 0.20 ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว 3.00 07/06/2561
7 2548 บ่อขยะเทศบาลตําบลคลองท่อมใต้ หมู่ที่ 2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ 10.00 2.00 เทกอง 12.00 07/06/2561
8 2559 สถานที่กําจัดขยะของเอกชน หมู่ที่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราป จ.ลําปาง เทศบาลตําบลสบปราบ 2.00 10.00 ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว 4.00 21/06/2561
9 2540 สถานี่กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ หมู่3 ถ.สายสนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ 135.00 12.00 เตาเผา 200.00 22/06/2561
10 2540 บ่อฝังกลบขยะบ้านตากรุ๊ฟ - เทศบาลตำบลท่าศาลา 0.00 50.00 เตาเผา 1,200.00 03/07/2561
11 2540 บริษัทนันภัทรรีไซเคิลจำกัด ม.บ้านตาลกรุ๊ป อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ 3,000.00 150.00 อื่นๆ 1,300.00 03/07/2561
12 2548 เทศบาลป่าตันนาครัว ม.4 ต.ป่าตัน อ.แม่ทา จ.ลำปาง เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 18.00 4.00 เทกอง 600.00 03/07/2561
13 2560 อบต.บ้านหม้อ ม.3 ต.บ้านหม้อ อ.พิขัย จ.อุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 3.00 5.00 อื่นๆ 0.00 03/07/2561
14 2540 บ่อขยะบ้านตาล บ้านแม่ยุย ม.7 ต.บ้านตาล อ.อ๊อด จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่แรง 2,000.00 250.00 ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว 130,000.00 03/07/2561
15 2540 หจก.ธเนศการก่อสร้าง 38 ม.7 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 0.00 0.00 อื่นๆ 0.00 03/07/2561
16 2540 - 96/1 ม.11 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเกิด จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 0.00 0.00 อื่นๆ 0.00 03/07/2561
17 2559 - ม.6 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ 2.10 5.00 ฝังกลบทุกวัน 1,500.00 03/07/2561
18 2540 บ่อขยะแม่แรม ม.10 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จงเชียงใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 17.00 10.00 ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว 1,450.00 03/07/2561
19 2540 บ้านตาล ม.7 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่แรง 0.00 0.00 อื่นๆ 150,000.00 03/07/2561
20 2560 ม.10 ต.หนองอ้อ ม.10 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เทศบาลตำบลกรับใหญ่ 4.00 23.00 อื่นๆ 400.00 04/07/2561
21 2542 สถานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลสระยายโสม ม.3 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เทศบาลตำบลสระยายโสม 14.00 3.00 เทกอง 0.00 04/07/2561
22 2537 ศูนย์บริการกำจัดขยะมูลฝอย ม.1 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เทศบาลตำบลลานกระบือ 13.00 2.00 ฝังกลบทุกวัน 9.00 04/07/2561
23 2560 บ่อขยะบริษัทบ้านโป่งบริหารจัดการขยะ 190 ม.10 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ 4.00 5.00 อื่นๆ 80.00 04/07/2561
24 2534 ศูนย์จัดการขยะ RDP ม.1 ถ.บโนนสูง-บ.กระเจา ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกศ เทศบาลตำบลขุนหาญ 10.64 3.00 ฝังกลบทุกวัน 5.03 04/07/2561
25 2540 ทม.จันทบุรี ต.มะขามเมืองใหม่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี เทศบาลตำบลปัถวี 0.00 19.00 ฝังกลบทุกวัน 2.14 04/07/2561
26 2549 หมู่2 บ้านลำชะล่า ม.2 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง 9.00 2.00 เทกอง 600.00 04/07/2561
27 2554 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ม.3 ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง เทศบาลเมืองบ้านฉาง 429.00 30.00 ฝังกลบทุกวัน 1,000.00 04/07/2561
28 2540 - - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด 0.00 0.00 อื่นๆ 0.00 04/07/2561
29 2540 - อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย 0.00 0.00 ฝังกลบทุกวัน 0.00 04/07/2561
30 2540 เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์ยี่ จำกัด - เทศบาลตำบลควนเนียง 0.00 0.00 แบบผสมผสาน 3.50 04/07/2561
31 0000 - - เทศบาลตำบลสักผักหวาน 0.00 0.00 อื่นๆ 0.00 09/07/2561
32 0000 - - เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว 0.00 0.00 อื่นๆ 0.00 09/07/2561
33 2547 สถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลสามง่าม ม.12 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม เทศบาลตำบลสามง่าม 29.00 3.00 ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว 10.00 09/07/2561
34 2542 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลสระยายโสม ม.3 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เทศบาลตำบลสระยายโสม 14.00 3.00 เทกอง 5.00 09/07/2561
35 2544 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยบ้านเนินพยอม เลขที่ 5 ถ.เทศบาลบำรุง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด 41.00 10.00 อื่นๆ 100.00 09/07/2561
36 0000 - - องค์การบริหารส่งวนตำบลพังเคน 0.00 0.00 อื่นๆ 0.00 09/07/2561
37 2561 บ่อทิ้งขยะ เขาพระ ม.5 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง 20.00 6.00 ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว 30.00 09/07/2561
38 0000 - ม.3 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม เทศบาลตำบลดอนยายหอม 9.40 2.00 เทกอง 6.40 09/07/2561
39 2542 ลานเทกองรอการฝังกลบ ต.วังชมพู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เทศบาลตำบลพรเจริญ 47.00 8.00 เทกอง 2.20 10/07/2561
40 2535 - ม.6 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง เทศบาลตำบลหลวงใต้ 7.00 5.00 เทกอง 0.00 10/07/2561
41 2543 สถานที่กำจัดขยะเทศบาลเมืองวารินชำราบ ดอยผดุง ถ.วาริณ-เดชอุดม ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เทศบาลเมืองสุรินทร์ 8,125.00 200.00 อื่นๆ 0.00 11/07/2561
42 0000 - - เทศบาลเมืองหนองสำโรง 0.00 0.00 อื่นๆ 0.00 11/07/2561
43 0000 - - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์ 0.00 0.00 อื่นๆ 0.00 11/07/2561
44 2539 - ม.1 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านแฮด 125.00 3.00 เทกอง 3.00 11/07/2561
45 0000 - ม.13 ต.ปวนพุ อ.หนองหินจ.เลย อบต.ปวนพุ 8.50 5.00 ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว 5.00 11/07/2561
46 2543 บ่อกำจัดขยะเทศบาลเมืองเลย ถ.เลย-เชียงคาน ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย อบต.ชัยพฤกษ์ 50.00 20.00 ฝังกลบทุกวัน 130.00 11/07/2561
47 2537 สถานที่กำจัดขยะมูลลฝอย ม.3 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย เทศบาลตำบลเขาแก้ว 1,320.00 3.00 ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว 7.00 11/07/2561
48 2557 ทต.อปท. ม.4 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย เทศบาลตำบลเชียงคาน 35.00 6.00 ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว 12.00 11/07/2561
49 0000 - - เทศบาลตำบลวังสะพุง 0.00 0.00 อื่นๆ 0.00 11/07/2561
50 2553 บ่อขยะอบต.กกสะทอน ม.1 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย อบต.กกสะทอน 1.00 1.00 อื่นๆ 0.00 11/07/2561
51 2553 หนองเขียวโพน ม.1 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย อบต.แสงภา 3.00 4.50 เทกอง 0.60 11/07/2561
52 2543 โคกช้างไห้ ถ.เลย-เชียงคาน ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย เทศบาลตำบลนาอ้อ 50.00 20.00 ฝังกลบทุกวัน 120.00 11/07/2561
53 2548 บ้านน้ำปลีก ม.9 ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.เลย เทศบาลตำบลน้ำปลีก 23.00 34.73 ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว 2.50 11/07/2561
54 0000 - - องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ 0.00 0.00 อื่นๆ 0.00 11/07/2561
55 0000 ทม.อรัน บ้านดอยผดุง ต.คูเมือง อ.วารินคำราบ จ.อุบลราชธานี เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 0.00 10.00 ฝังกลบทุกวัน 4.00 12/07/2561
56 2539 บ่อขยะเทศบาลตำบลนางัว ม.11 ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เทศบาลตำบลนางัว 26.00 6.00 เทกอง 10.00 12/07/2561
57 2545 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ทม.บ้านไผ่ ม.โนนทอง ถ.แจ้งสนิท ต.หินตั้ง อ.บ้านำผ่ จ.ขอนแก่น เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 55.00 9.00 อื่นๆ 50.00 12/07/2561
58 0000 บ่อชยะเทศบาสลเมืองพระพุทธบาท ม.5 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เทศบาลตำบลธารเกษม 166.00 7.00 เทกอง 1.00 17/07/2561
59 2554 - ม.8 ต.หนองแดง อ.แม่ริม จ.น่าน เทศบาลตำบลหนองแดง 1.00 5.60 อื่นๆ 0.00 17/07/2561
60 2537 - ม.3 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอว เทศบาลตำบลกะเปอรื 25.00 4.00 ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว 8.00 20/07/2561
61 0000 เทศตำบลป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เทศบาลตำบลเขาชัยสน 6.00 25.00 อื่นๆ 0.00 25/07/2561
62 2555 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี รุ่งเรืองพัฒนา 9 ม.11 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เทศบาลตำบลบ้านคลอง 5.00 15.00 ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว 8.00 01/08/2561
63 0000 - - เทศบาลเมืองลำพูน 0.00 0.00 อื่นๆ 0.00 02/08/2561
64 0000 บ่อขยะบ้านตาล ต.บ้านตาล อ.ฮออ จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าสัก 1,000.00 80.00 ฝังกลบทุกวัน 0.00 14/08/2561
65 0000 หจก.ธเนศการก่อสร้าง ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 0.00 0.00 อื่นๆ 0.00 14/08/2561
66 0000 - - เทศบาลตำบลทุ่งงาม 0.00 0.00 อื่นๆ 0.00 14/08/2561
67 2546 - บ้านแม่สาบ ม.1 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 2.00 7.00 ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว 6.00 14/08/2561
68 0000 - ม.10 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันกำแพง 17.60 0.00 อื่นๆ 0.00 15/08/2561
69 0000 - - องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา 0.00 0.00 อื่นๆ 0.00 17/09/2561
70 กรุณาเลือก เทศบาลตำบลศรีพนา + เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 0.00 0.00 ฝังกลบทุกวัน 0.00 27/09/2561
71 กรุณาเลือก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ หมู่ 1 ถนนบ้านทุ่ง ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ 1.50 0.80 ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว 0.00 01/10/2561
72 2534 เทศบาลตำบลคลองพน หมู่1 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลคลองพน 4.00 2.00 ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว 3.00 01/10/2561
73 2547 บ่อกลบขยะเทศบาลตำบลลำทับ - เทศบาลตำบลลำทับ 15.20 3.00 ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว 7.00 01/10/2561
74 2548 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง 0.50 0.00 เทกอง 1.00 01/10/2561
75 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน 2.50 0.00 เทกอง 5.00 01/10/2561
76 2542 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน บ้านท่ายาง หมู่ที่ 9 ถนนท่ายาง - แหลมกรวด ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน 5.00 0.00 เทกอง 6.00 01/10/2561
77 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ 30.00 5.00 เทกอง 0.00 01/10/2561
78 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง 2.00 0.00 เทกอง 5.00 01/10/2561
79 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ หมู่ที่ 2 ถนนนาเหนือ - ปากลาว ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ 2.00 0.00 เทกอง 3.40 01/10/2561
80 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง บ้านเขางาม หมู่ที่ 1 ถนนบ้านกลาง-ในยวนแขก ตำบลคลองบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 5.00 5.00 เทกอง 4.00 01/10/2561
81 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน 6.00 0.00 เทกอง 42.00 01/10/2561
82 2547 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา 117 หมู่6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา 1.00 6.00 ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว 0.00 01/10/2561
83 2535 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ 4.00 0.00 เทกอง 6.00 01/10/2561
ข้อมูลปี พ.ศ ชื่อสถานที่กำจัด ที่อยู่สถานที่กำจัด ชื่อ อปท. ขนาดพื้นที่ (ไร่) ระยะห่างจาก อปท. (กิโลเมตร) ระบบกำจัดขยะ ขยะเข้าระบบเฉลี่ย วันที่สำรวจ (ว/ด/ป) ดูรายงาน
ลำดับที่ ปีโครงการ ชื่อ อปท. ชื่อกิจกรรม/โครงการ แนวคิด สถานที่กิจกรรม ประเภทและลักษณะ หน่วยงานดำเนินการ พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ดูรายงาน
1 2561 เทศบาลเมืองกระบี่ โครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน - เทศบาลเมืองกระบี่ กิจกรรมลดขยะ เทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ -
2 2561 เทศบาลตำบลเขาพนม โครงการแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะและนํากลับมาใช้ - เทศบาลตําบลเขาพนม กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตําบลเขาพนม เทศบาลตําบลเขาพนม -
3 2561 เทศบาลตําบลปลายพระยา โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาลตําบลปลายพระยา - เทศบาลตําบลปลายพระยา กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตําบลปลายพระยา เทศบาลตําบลปลายพระยา -
4 2561 เทศบาลตําบลปลายพระยา โครงการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมักระบบเติมอากาศ เทศบาลตําบลปลายพระยา - เทศบาลตําบลปลายพระยา กิจกรรมสร้างมูลค่าจากขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลปลายพระยา เทศบาลตําบลปลายพระยา -
5 2559 เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ โรงเรียนปลอดขยะด้วย 3R ประชารัฐ - หอประชุมโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ โรงเรียนใรเขตเทศบาลทั้งหมด -
6 2561 เทศบาลตำบลแหลมสัก กิจกรรมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชนทุ่งสีทอง หมู่ที่ 4 ตําบลแหลมสัก อําเภอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ - ชุมชนทุ่งสีทอง หมู่ที่ 4 ตําบลแหลมสัก อําเภอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตําบลแหลมสัก ชุมชนทุ่งสีทอง หมู่ที่ 4 ตําบลแหลมสัก อําเภอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ -
7 2561 เทศบาลตำบลทรายขาว ธนาคารขยะชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก - หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ กิจกรรมกําจัดขยะ เทศบาลตําบลทรายขาว หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ -
8 2561 เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง - เทศบาลตําบลคลองท่อมใต้ กิจกรรมกําจัดขยะ เทศบาลตําบลคลองท่อมใต้ เทศบาลตําบลคลองท่อมใต้ -
9 2560 เทศบาลตําบลสบปราบ ตลาดนัดรีไซเคิล - เทศบาลตําบลสบปราบ กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตําบลสบปราบ เทศบาลตําบลสบปราบ -
10 2561 เทศบาลนครหาดใหญ่ กิจกรรมธนาคารขยะชุมชนป้อมหก - เทศบาลนครหาดใหญ่ กิจกรรมลดขยะ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ -
11 2561 เทศบาลตำบลอุโมงค์ - - ชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่8 กิจกรรมลดขยะ - - -
12 2561 เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว หมู่บ้านกำจัดขยะ - เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว -
13 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ กิจกรรมลดขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ -
14 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน โครงการประกสดหมู่บ้าน/ชุมชนดีเด่น ตามโครงการเมืองพานน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภายใต้โครงการคัดแยกขยะ) - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพาน กิจกรรมลดขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557
15 2554 เทศบาลตำบลแม่แรง การบริหารจัดการขยะโดยชุมชนป่าบุก - ชุมชนป่าบุก กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลแม่แรง ชุมชนป่าบุก +
16 2561 เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ุชุมชนบ้านรางพลับมีศูนย์การเรียนรู้ 8 แห่ง - ชุมชนบ้านรางพลับ กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ชุมชนบ้านรางพลับ -
17 2544 เทศบาลตำบลลานกระบือ ศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชนบ้านไร่โป่งเป้า - ชุมชนบ้านไร่โป่งเป้า กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลลานกระบือ ชุมชนบ้านไร่โป่งเป้า -
18 2561 เทศบาลตำบลขุนหาญ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ - เทศบาลตำบลขุนหาญ กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลขุนหาญ เทศบาลตำบลขุนหาญ -
19 2561 เทศบาลตำบลปัถวี กิจกรรมขยะแลกไข่ไก่ - เทศบาลตำบลปัถวี กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลปัถวี เทศบาลตำบลปัถวี -
20 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง กองทุนส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน - องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง กิจกรรมลดขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง -
21 2561 เทศบาลเมืองบ้านฉาง โครงการบ้านสะอาด ปลอดขยะ ปลอกดโรค ชุมชนรวมมิตร - เทศบาลบ้านฉาง กิจกรรมลดขยะ เทศบาลบ้านฉาง เทศบาลบ้านฉาง -
22 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ธนาคารขยะชุมชนบ้านเขาโพรง - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด กิจกรรมลดขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด -
23 2561 เทศบาลนครเกาะสมุย ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางมะขาม - เทศบาลนครเกาะสมุย กิจกรรมลดขยะ เทศบาลนครเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย -
24 2557 เทศบาลตำบลควนเนียง โครงการรวมพลคนรักขยะ เทศบาลตำบลควนเนียง - เทศบาลตำบลควนเนียง กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลควนเนียง เทศบาลตำบลควนเนียง -
25 2560 เทศบาลตำบลสักผักหวาน กิจกรรมตลาดนัดขยะร่วมกับชุมชนการลดการคัดแยกขยะ - เทศบาลตำบลสันผักหวาน กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลสันผักหวาน เทศบาลตำบลสันผักหวาน -
26 2561 เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว การจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ - เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว -
27 2561 เทศบาลตำบลสระยายโสม ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ - เทศบาลตำบลสระยายโสม กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลสระยายโสม เทศบาลตำบลสระยายโสม -
28 2560 เทศบาลเมืองมาบตาพุด กิจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม ณ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด - เทศบาลเมืองมาบตาพุด กิจกรรมลดขยะ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองมาบตาพุด -
29 2561 องค์การบริหารส่งวนตำบลพังเคน โครงการตำบลพังเคนสะอาดโดยหลักการ 3Rs - องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน กิจกรรมลดขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน -
30 2561 เทศบาลตำบลพรเจริญ ธนาคารขยะรีไซเคิล - เทศบาลตำบลพรเจริญ กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลพรเจริญ เทศบาลตำบลพรเจริญ -
31 2560 เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว กิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ - เทศบาลเหมืองแก้ว กิจกรรมลดขยะ เทศบาลเหมืองแก้ว เทศบาลเหมืองแก้ว -
32 2561 เทศบาลตำบลเมืองปาน คัดแยกขยะต้นทาง - เทศบาลตำบลเมืองปาน กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลเมืองปาน เทศบาลตำบลเมืองปาน -
33 2561 เทศบาลตำบลหลวงใต้ สร้างมูลค่าจากขยะขายได้ - เทศบาลตำบลหลวงใต้ กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลหลวงใต้ เทศบาลตำบลหลวงใต้ -
34 2561 เทศบาลเมืองหนองสำโรง โครงการเปลี่ยนขยะเป็นทองคุ้มครองครอบครัว - เทศบาลตำบลหนองสำโรง กิจดรรมลดขยะ เทศบาลตำบลหนองสำโรง เทศบาลตำบลหนองสำโรง -
35 2561 เทศบาลตำบลบ้านแฮด การกำจัดขยะอินทรีย์ ทต.บ้านแฮด - เทศบาลตำบลบ้านแฮด กิจดรรมลดขยะ เทศบาลตำบลบ้านแฮด เทศบาลตำบลบ้านแฮด -
36 2561 เทศบาลตำบลเขาแก้ว รับซื้อขยะรีไซเคิลในหมู่บ้านและสำนักงาน - เทศบาลตำบลเขาแก้ว กิจดรรมลดขยะ เทศบาลตำบลเขาแก้ว เทศบาลตำบลเขาแก้ว -
37 2561 เทศบาลตำบลวังสะพุง จัดการลดปริมาณขยะในชุมชน - เทศบาลตำบลวังสะพุง กิจดรรมลดขยะ เทศบาลตำบลวังสะพุง เทศบาลตำบลวังสะพุง -
38 2561 อบต.กกสะทอน 3R บ้านหมากแข้ง - อบต.กกสะทอน กิจดรรมลดขยะ อบต.กกสะทอน อบต.กกสะทอน -
39 2549 เทศบาลตำบลน้ำปลีก โครงการส่งเสริมการมีสวนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง - เทศบาลตำบลน้ำปลีก กิจดรรมลดขยะ เทศบาลตำบลน้ำปลีก เทศบาลตำบลน้ำปลีก -
40 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ การจัดการขยะเป็นศูนย์ - อบต.เขวาไร่ กิจดรรมลดขยะ อบต.เขวาไร่ อบต.เขวาไร่ -
41 2561 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ธนาคารขยะรีไซเคิล 6 หมู่บ้าน - เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ กิจดรรมลดขยะ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ -
42 2561 เทศบาลตำบลนางัว ชุมชนโสมใหม่ร่วมใจคืนถังขยะ - เทศบาลตำบลลนางัว กิจดรรมลดขยะ เทศบาลตำบลลนางัว เทศบาลตำบลลนางัว -
43 2561 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ธนาคารวัสดุรีไซเคิล - เทศบาลเมืองบ้านไผ่ กิจดรรมลดขยะ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ -
44 2561 เทศบาลตำบลธารเกษม การนำวงยางมาปลูกต้นไม้และผัก - เทศบาลตำบละารเกษม กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบละารเกษม เทศบาลตำบละารเกษม -
45 2561 เทศบาลตำบลหนองแดง - - เทศบาลตำบลหนองแดง กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลหนองแดง เทศบาลตำบลหนองแดง -
46 2561 เทศบาลตำบลบางขลัง โครงการธนาคารขยะโรงเรียนร่วมกับชุมชนบ้านคลองแห้ว หมู่ที่ 1 - เทศบาลตำบลบางขลัง กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลบางขลัง เทศบาลตำบลบางขลัง -
47 2561 เทศบาลตำบลเขาชัยสน การรับซื้อขยะรีไซเคิล - เทศบาลตำบลเขาชัยสน กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลเขาชัยสน เทศบาลตำบลเขาชัยสน -
48 2561 เทศบาลตำบลบ้านคลอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกที่ต้นทาง - เทศบาลตำบลบ้านคลอง กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลบ้านคลอง เทศบาลตำบลบ้านคลอง -
49 2561 เทศบาลเมืองลำพูน โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 : กิจกรรมชุมชนปลอดขยะเปียก(ทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก) - เทศบาลเมืองลำพูน กิจกรรมลดขยะ เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน -
50 2561 เทศบาลตำบลป่าสัก ศุนย์เรียนรู้ ม.3 และ ม.7 - เทศบาลตำบลป่าสัก กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลป่าสัก เทศบาลตำบลป่าสัก -
51 2561 เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ โรงเลี้ยงไส้เดือนเงิน - เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ -
52 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ลดถุงพลาสติก - องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า กิจกรรมลดขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า -
53 2561 เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นตอ - เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ -
54 2561 เทศบาลตำบลคลองพน กิจกรรมลดขยะในครัวเรือน - เทศบาลตำบลคลองพน กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลคลองพน เทศบาลตำบลคลองพน -
55 2561 เทศบาลตำบลลำทับ ตลาสดนัดรีไซเคิล , ขยะพิษแลกแต้ม - เทศบาลตำบลลำทับ กิจกรรมลดขยะ เทศบาลตำบลลำทับ เทศบาลตำบลลำทับ -
56 2562 เทศบาลตำบลโนนหวาย การส่งเสริมความรู้การจัดการขยะให้กับครัวเรือน การจัดการขยะต้นทางตามหลัก 3 rs ปี2562 ร่วมกับสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

เทศบาลตำบลโนนหวาย หมู่บ้านทุ่งห้วยทรายหมู่ที่ 7 ลดขยะ เทศบาลตำบลโนนหวาย บ้านทุ่งห้วยทราย หมู่ที่ 7 1 ปี
57 2562 เทศบาลตำบลสังคม การดำเนินการด้านการจัดการขะมูลฝอยชุมชนตามหลัก 3Rs การดำเนินการด้านการจัดการขะมูลฝอยชุมชนตามหลัก 3Rs
เทศบาลตำบลโนนหวาย หมู่บ้านทุ่งห้วยทรายหมู่ที่ 7 การให้ความรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ เทศบาลตำบลสังคม เทศบาลตำบบสังคม บ้านสังคม หมู่ที่ 1 1 ปี
58 2562 เทศบาลตำบลบ้านแฮด การบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร 1. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนเช่นการลด คัดแยกขยะ ให้เป็นระบบ
2. เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีจิตสำนึก ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
3. ให้สิ่งแวดล้อมในชุมชน มีความสะอาดสวยงาม เป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นไปสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง
บ้านโนนกล้วยหอม ม.6 บริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างครบวงจร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านแฮด ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแฮด บ้านโนนกล้วยหอม ม.6 ปี2553-ปัจจุบัน
59 2562 เทศบาลตำบลเมืองพาน ศูนย์การเรียนรู้ประดิษฐ์สิ่งของรีไซเคิล ประดิษฐ์สิ่งของรีไซเคิล เทศบาลตำบลเมืองพาน การรีไซเคิล เทศบาลตำบลเมืองพาน เทศบาลตำบลเมืองพาน 9 เดือน
60 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง การลดขยะตั้งแต่ต้นทาง อบต.บ้านด่านนาขาม การลดขยะตั้งแต่ต้นทาง อบต.บ้านด่านนาขาม อบต.บ้านด่านนาขาม 2 ปี
61 2562 เทศบาลเมืองแพร่ โครงการชุมชนปลอดโฟม 1.Reduce การลดปริมาณขยะ
-ปฏิเสธและลดการใช้ถุงพลาสติก
-การเลือกซื้อสินค้าแบบรีฟิว
-สนับสนุนใช้ปิ่นโต , ตะกร้า,ลดโฟม
2.Reuse (ใช้ซ้ำ, ใช้แล้วใช้อีก)
-รับบริจาคเสื้อผ้า,จากชุมชน เพื่อนำไปบริจาคต่อ
-ใช้กระดาษทั้งสองหน้า ประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากพลาสติก กระถางจากยางรถยนต์ฯลฯ
3. รีไซเคิล (Recycle)  การคัดแยกขยะและนำไปขาย  เช่น ขวด กระดาษ
-ธนาคารขยะรีไชเคิล,กองทุนขยะรีไซเคิล,ผ้าป่าขยะ
-ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากพลาสติก เช่น หมวก พวงกุญแจตะกร้า กระเป๋า ที่ตัดผงขยะ กระถางจากยางรถยนต์ฯลฯ
ชุมชนเพชรรัตน์ กิจกรรมชุมชนปลอดขยะโดยใช้หลัก 3Rs เทศบาลเมืองแพร่ ชุมชนเพชรรัตน์ 1 ปี
62 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส การจัดการขยะครัวเรือนบ้านทุ่งวัวแดง หมู่ที่ 3 การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในการใช้หลัก 3 Rs  บ้านทุ่งวัวแดง กิจกรรมชุมชนปลอดขยะโดยใช้หลัก 3Rs อบต แม่ใส บ้านทุ่งวัวแดง 1 ปี
ปีโครงการ ชื่อ อปท. ชื่อกิจกรรม/โครงการ แนวคิด สถานที่กิจกรรม ประเภทและลักษณะ หน่วยงานดำเนินการ พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ดูรายงาน