Greenpeace Thailand

กรมควบคุมมลพิษ

กรมชลประทาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

กองทัพเรือ

ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา

ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ

ศูนย์วิจัยและจุดการคุณภาพอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนควบคุมไฟป่า - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช