ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลโนนหวาย
ที่อยู่ อปท. : หนองวัวซอ
รหัสตำบล : 410307
ตำบล : โนนหวาย
รหัสอำเภอ : 4103
อำเภอ : หนองวัวซอ
รหัสจังหวัด : 41
จังหวัด : อุดรธานี
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 042219745
โทรสาร : 042219745
อีเมล์ : wt5115@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : ว่าที่ร้อยตรี ทองสุข วันทอง
พิกัด UTM X : 17.142
พิกัด UTM Y : 102.556
พิกัด Lat : 17.1415
พิกัด Long : 102.557
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : หนองวัวซอ
จำนวนประชากร : 3465 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 816 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 17 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถอัดท้าย 3 ตัน 1 คัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ