ชื่อ อปท. : เทศบาลตําบลกําแพงเพชร
ที่อยู่ อปท. : อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
รหัสตำบล : 900901
ตำบล : กำแพงเพชร
รหัสอำเภอ : 9009
อำเภอ : รัตภูมิ
รหัสจังหวัด : 90
จังหวัด : สงขลา
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. :
โทรศัพท์ : 074-389020
โทรสาร : 074-389020
อีเมล์ : info@kppmun.go.th
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 610437
พิกัด UTM Y : 782711.
พิกัด Lat : 7.08129
พิกัด Long : 100.277
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 86.6 ตารางกิโเลมตร
จำนวนประชากร : 14177 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 3145 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 19.1 ตัน/ว ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ