ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
ที่อยู่ อปท. : 259 ม.10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
รหัสตำบล : 500801
ตำบล : สะเมิงใต้
รหัสอำเภอ : 5008
อำเภอ : สะเมิง
รหัสจังหวัด : 50
จังหวัด : เชียงใหม่
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 084-5550499
โทรสาร : 053-487397
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางสาวรัตติกาล อุปโย
พิกัด UTM X : 468387
พิกัด UTM Y : 2078724
พิกัด Lat : 18.847
พิกัด Long : 98.7289
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 208 ตารางกิโลเมตรและจำนวน 11 หมู่บ้าน/ชุมชน
จำนวนประชากร : 5214 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2308 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 5-10 ตัน/ว ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถขยะ
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถขยะ เก็บได้สูงสุด 5 ตัน มีจำนวน 1 คัน จำนวนโดยเฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
รถขยะ เก็บได้สูงสุด 1 ตัน มีจำนวน 1 คัน จำนวนโดยเฉลี่ย 2 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2546
ชื่อสถานที่. : -
ที่ตั้ง : บ้านแม่สาบ ม.1 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 2 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 7 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 6
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.:สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ