ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลตะกาง
ที่อยู่ อปท. : 147 ม.2 ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด
รหัสตำบล : 230112
ตำบล : ตะกาง
รหัสอำเภอ : 2301
อำเภอ : เมืองตราด
รหัสจังหวัด : 23
จังหวัด : ตราด
ภูมิภาค: ภาคตะวันออก
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 039-517136
โทรสาร : 039-517137
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางสาวเนาวรัตน์ ไวยกูล
พิกัด UTM X : 173528
พิกัด UTM Y : 1350476
พิกัด Lat : 12.2287
พิกัด Long : 102.639
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 79.54 ตารางกิโลเมตร , 6 หมู่บ้าน/ชุมชน
จำนวนประชากร : 2593 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1260 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : - ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ