ชื่อ อปท. : เทศบาลเมืองมาบตาพุด
ที่อยู่ อปท. : เลขที่9 ถนนเมืองใหม่มาตาบพุดสาย7 ต.ห้วยโป้ง อ.เมือง จ.ระยอง
รหัสตำบล : 210113
ตำบล : ห้วยโป่ง
รหัสอำเภอ : 2101
อำเภอ : เมืองระยอง
รหัสจังหวัด : 21
จังหวัด : ระยอง
ภูมิภาค: ภาคตะวันออก
สถานะ อปท. :
โทรศัพท์ : 038-685562-3
โทรสาร : 038-683662
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุจิตรา กระเดา
พิกัด UTM X : 717180
พิกัด UTM Y : 1404793
พิกัด Lat : 12.7252
พิกัด Long : 101.125
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 165.565 ตารางกิโลเมตร , 38 ชุมชน
จำนวนประชากร : 64110 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 51054 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 117.73 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถขยะแบบอัดท้าย , รถขยะแบบคอนเทนเนอร์ , รถขยะแบบเปิดข้างเทท้าย , รถขยะแบบเทท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถขยะแบบอัดท้าย (12 ลบ.ม) : เก็บได้ 12 ตัน มีจำนวน 8 คัน เฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
รถขยะแบบอัดท้าย (8 ลบ.ม ) : เก็บได้ 8 ตัน มีจำนวน 8 คัน เฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
รถขยะแบบคอนเทนเนอร์ (8 ลบ.ม)  : เก็บได้ 2 ตัน มีจำนวน 4 คัน เฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
รถขยะแบบเปิดข้างเทท้าย (4 ลบ.ม)  : เก็บได้ 1 ตัน มีจำนวน 4 คัน เฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
รถขยะแบบเทท้าย (4 ลบ.ม)  : เก็บได้ 1 ตัน มีจำนวน 1 คัน เฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
รถขยะแบบเทท้าย (6 ลบ.ม)  : เก็บได้ 1.5 ตัน มีจำนวน 2 คัน เฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2544
ชื่อสถานที่. : ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยบ้านเนินพยอม
ที่ตั้ง : เลขที่ 5 ถ.เทศบาลบำรุง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 41 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 10 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 100สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ