ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
ที่อยู่ อปท. : 567 ม.3 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรรบุรี
รหัสตำบล : 720901
ตำบล : อู่ทอง
รหัสอำเภอ : 7209
อำเภอ : อู่ทอง
รหัสจังหวัด : 72
จังหวัด : สุพรรณบุรี
ภูมิภาค: ภาคกลาง
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 035-559140
โทรสาร : 035-559077
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางสาวพัชรี สุขมั่น
พิกัด UTM X : 586319
พิกัด UTM Y : 1569993
พิกัด Lat : 14.2903
พิกัด Long : 99.8817
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 1.96 ตารางกิดลเมตร , จำนวน 3 หมู่บ้าน 5 ชุมชน
จำนวนประชากร : 2 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 5.00 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถเปิดข้างท้าย , รถอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถเปิดข้างท้าย : เก็บได้ 1 ตัน มีจำนวน 1 คัน เฉลี่ย 2-3 เที่ยว/วัน
รถอัดท้าย : เก็บได้ 2 ตัน มีจำนวน 1 คัน เฉลี่ย 1-2 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2561
ชื่อสถานที่. : บ่อทิ้งขยะ
ที่ตั้ง : เขาพระ ม.5 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 20 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 6 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 30สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ