ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลสระยายโสม
ที่อยู่ อปท. : 567 ม.3 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
รหัสตำบล : 720902
ตำบล : สระยายโสม
รหัสอำเภอ : 7209
อำเภอ : อู่ทอง
รหัสจังหวัด : 72
จังหวัด : สุพรรณบุรี
ภูมิภาค: ภาคกลาง
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 035-55914ต่อ18
โทรสาร : 035-559077
อีเมล์ : choktorchanp@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาวพัชรั สุขมั่น
พิกัด UTM X : 586319
พิกัด UTM Y : 1569993
พิกัด Lat : 14.282
พิกัด Long : 99.898
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 2 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 1.96 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถเปิดข้างเทท้าย,รถลัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถเปิดข้างเทท้ายเก็บได้1ตันมีจำนวน1คันจำนวนโดยเฉลี่ย2-3เที่ยว/วัน , รถลัดท้าย เก็บได้2ตัน มีจำนวน1คัน จำนวนเฉลี่ย1-2เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2542
ชื่อสถานที่. : สถานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลสระยายโสม
ที่ตั้ง : ม.3 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 14 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 3 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0
ข้อมูลปี พ.ศ.: 2542
ชื่อสถานที่. : สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลสระยายโสม
ที่ตั้ง : ม.3 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 14 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 3 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 5สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ