ชื่อ อปท. : เทศบาลตําบลสบปราบ
ที่อยู่ อปท. : ตำบล สบปราบ อำเภอ สบปราบ ลำปาง 52170
รหัสตำบล : 521101
ตำบล : สบปราบ
รหัสอำเภอ : 5211
อำเภอ : สบปราบ
รหัสจังหวัด : 52
จังหวัด : ลำปาง
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 075-620601 ต่อ
โทรสาร : 0
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางสาว พีรยา หลังนุ้ย
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 17.51
พิกัด Long : 99.19
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 7 ตร.กม./4 ชุมชน
จำนวนประชากร : 5 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 4.50 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถขยะอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถขยะอัดท้าย เก็บขนได้สูงสุด 4 ตัน มีจำนวน 1 คัน จำนวนโดยเฉลี่ย 2 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2559
ชื่อสถานที่. : สถานที่กําจัดขยะของเอกชน
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราป จ.ลําปาง
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 2
ขนาดพื้นที่ : 2 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 10 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 4
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.:สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ