ชื่อ อปท. : เทศบาลตําบลปลายพระยา
ที่อยู่ อปท. : 122/3 หมู่ 5 ตำบล ปลายพระยา อำเภอ ปลายพระยา กระบี่ 81160
รหัสตำบล : 810601
ตำบล : ปลายพระยา
รหัสอำเภอ : 8106
อำเภอ : ปลายพระยา
รหัสจังหวัด : 81
จังหวัด : กระบี่
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 075-687480
โทรสาร : 075-687480
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นาง อมิตา เพชรทอง
พิกัด UTM X : 477989
พิกัด UTM Y : 942896.
พิกัด Lat : 8.53272
พิกัด Long : 98.8616
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 12.5 ตร.กม./7 ชุมชน
จำนวนประชากร : 6 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 6.00 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถขยะอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : 1.รถขยะแบบอัดท้าย เก็บขนได้สูงสุด 10 ตัน จํานวน 2 คัน จํานวนโดยเฉลีย 2 เที่ยว/วัน
2.รถขยะแบบอัดท้าย เก็บขนได้สูงสุด 7 ตัน จํานวน 1 คัน จํานวนโดยเฉลีย 1 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2557
ชื่อสถานที่. : สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเอกชน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปลายพระยาเข้าใช้บริการ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฏร์ธานี
พิกัด UTM X : 548774
พิกัด UTM Y : 982812
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 2
ขนาดพื้นที่ : 1 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 17 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.:สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ