การดำเนินการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและหน่วยอื่น

สถิติข้อมูล 10 จังหวัด

สถิติข้อมูลจังหวัดเชียงราย

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ (ตัน/วัน)
2556 346359.45 62373.88
2557 413625.30 62373.88
2558 430828.15 58025.34
2559 401671.89 40535.18

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ

พื้นที่ที่มีการให้บริการ

  จังหวัด
จ.เชียงราย
ประชากร
ปี
อัตรา
การเกิดขยะ
(จาก ทสจ.ชร.)
ปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นปี
จำนวน อปท.
ที่มี
การให้บริการ
ปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นใน อปท.
พื้นที่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะที่
ไม่มีการให้บริการ
ปริมาณขยะ
ที่กำจัดไม่ถูกต้อง
ปริมาณขยะ
ที่กำจัดถูกต้อง
การนำไป
ใช้ประโยชน์ site
การนำไป
กำจัด
Landfill Compost Incinerator อื่น ๆ
ลำดับ   อำเภอ - (คน) (กก./คน/วัน) (ตัน/วัน) (ตัน/วัน) (แห่ง) (ตัน/วัน) (ตัน/วัน) (ตัน/วัน) (ตัน/วัน) (ตัน/วัน) (ตัน/วัน) (ตัน/วัน) (ตัน/วัน) (ตัน/วัน) (ตัน/วัน) (ตัน/วัน) (ตัน/วัน)
1 ทต.แม่สรวย แม่สรวย เทศบาล 1451.00 1.05 1.52 1.00 1.52 1.50 0.03 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00
2 ทต.เจดีย์หลวง แม่สรวย เทศบาล 5014.00 0.65 3.26 1.00 3.26 2.35 0.91 0.00 0.00 2.35 0.00 2.35 2.35 0.00 0.00 0.00
3 ทต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เทศบาล 9192.00 1.02 9.38 1.00 9.38 6.75 2.63 0.00 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ทต.ท่าสุด เมือง เทศบาล 13685.00 0.14 1.92 1.00 1.92 1.65 0.26 0.00 0.00 1.65 0.00 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00
5 ทต.เวียงเทิง เทิง เทศบาล 5048.00 0.66 3.33 1.00 3.33 2.75 0.58 0.00 0.00 2.75 0.00 2.75 0.00 0.00 2.75 0.00
6 ทต.สถาน เชียงของ เทศบาล 9345.00 0.38 3.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 ทต.ห้วยซ้อ เชียงของ เทศบาล 12294.00 0.37 4.55 1.00 4.55 1.76 2.79 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 อบต.ริมกก เมือง อบต. 4608.00 0.91 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อบต.ป่าสัก เชียงแสน อบต. 7636.00 0.91 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 อบต.ป่าก่อดำ แม่ลาว อบต. 3975.00 0.81 3.22 1.00 3.22 2.27 0.95 0.00 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 อปท อำเภอ เทศบาล 134.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
12 ทต.ท่าสุด 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00 1.00 1.00 1.00 1.00

เอกสารเพิ่มเติม